Available courses

Cieľom kurzu je zaujímavým spôsobom priblížiť študentom literárne obdobia:
  • svetovej literatúry
  • slovenskej literatúry
Študenti sa oboznámia s jednotlivými literárnymi obdobiami a spisovateľmi, ktorí v daných obdobiach tvorili.
Kurz je určený pre žiakov 4. ročníka študijných odborov a pre žiakov 2. ročníka nadstavbového štúdia.
Predmet ekonómia má umožniť žiakom orientovať sa v základných ekonomických pojmoch, kategóriách a zákonitostiach fungovania trhu, trhového mechanizmu, osvojiť si postavenie podniku v národnom hospodárstve a jeho prevádzku. Obsah predmetu je zameraný na ekonomické činnosti spojené so získavaním a spracovaním ekonomických informácií v oblasti poskytovania hotelových služieb, zásobovania a odbytu, výroby, financovania, personalistiky a vedenia administratívy. Žiaci získajú vedomosti z oblasti riadenia hotelového a gastronomického podniku. Zároveň budú schopní orientovať v ekonomických, organizačných a v právnych formách, ako aj v legislatívnych formách podnikania v hotelierstve a v spoločnom stravovaní. Taktiež získajú prehľad o službách bánk a platobnom styku, finančnom trhu, daňovej sústave a zásadách zdaňovania, ako aj o investovaní finančných prostriedkov.
Cieľom predmetu je poskytnúť žiakom súbor vedomostí, zručností a kompetencií v oblasti geografie cestovného ruchu, rozvíjať logické myslenie žiakov a schopností riešiť problém. Žiaci sa štúdiom regiónov CR pripravujú na aplikovanie vedomostí a zručností pre prácu v službách cestovného ruchu, naučia sa ako charakterizovať, analyzovať, hodnotiť primárnu a sekundárnu ponuku v regiónoch CR Slovenskej republiky.Kurz je možné využiť využiť v študijných odboroch so zameraním na cestovný ruch.
Cieľom kurzu je oboznámiť sa s pojmom marketing, vývojovými etapami . Poznať predstaviteľov marketingu u nás a vo svete. Vedieť vymenovať ciele marketingového riadenia, poznať marketingové prostredie a hlavné nástroje marketingu. Oboznámiť študentov s priamymi a nepriamymi metódami prieskumu trhu, naučiť ich tvoriť otázky a možnosti odpovedí, zostaviť anketu so všetkými náležitosťami. Po úspešnom absolvovaní by mal študent vedieť zostaviť anketový lístok s využitím v reálnej praxi. Kurz sa dá využiť v študijných odboroch ekonomického zamerania, pri výučbe marketingu. Druhý blok manažment je zameraný na vznik a vývoj manažmentu , na hlavných predstaviteľov jednotlivých smerov. Vysvetľuje manažérske funkcie. Venuje sa organizačnej štruktúre. Poukáže na vlastnosti ktorými by mal disponovať správny manažér.

Cieľom kurzu je zopakovať základné pojmy elementárnej matematiky, prehĺbiť vedomosti zo ZŠ a doplniť o aplikačné úlohy z praxe, využitie IKT pri riešení úloh.

Cieľom predmetu je prepojenie odborného výcviku prostredníctvom IKT.

Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s pojmom prírodné látky, ich rozdelením, získať informácie o jednotlivých skupinách prírodných látok - lipidy, sacharidy, bielkoviny atď. Získať prehľad o ich význame, výskyte i použití.

Kurz "Stavebné konštrukcie" je určený pre žiakov stredných odborných škôl 1. ročníka študijného odboru operátor stavebnej výroby a učebných odborov murár, maliar a inštalatér.
Cieľom predmetu stavebné konštrukcie je poskytnúť žiakom prehľad o hlavných častiach objektov pozemných stavieb, o rozdelení stavebných konštrukcií z rôznych hľadísk a o stavebných prácach.
Cieľom kurzu je:
  • poskytnúť študentom poznatky o vybraných pojmoch, surovinách, zachovaní výživovej hodnoty, o predbežných úpravách surovín, o využiteľnosti rôznych surovín pri tepelných úpravách
  • rozvíjať vedomosti využiteľné v odbornej praxi
  • získať zručnosti v kalkulácii pripravovaných pokrmov, osvojiť si metodiku tvorby a dodržiavania noriem prípravy pokrmov
  • naučiť sa používať a využívať odbornú literatúru
  • naučiť sa hospodárnemu využívaniu potravín, surovín, energie, zariadení
  • oboznámiť sa s novými trendmi v gastronómii
  • osvojiť si a uplatňovať v praxi zásady hygieny a bezpečnosti pri práci, HACCP
Cieľom vyučovacieho predmetu účtovníctvo je: -poskytnúť žiakomsúbor vedomostí, zručností a kompetencií o postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve a jednoduchom účtovníctve podnikateľských subjektov, -získať praktické zručnosti v postupoch účtovania účtovných prípadov v účtovných knihách, -vedieť použiť platnú legislatívu pri uplatnení vecnej a formálnej správnosti účtovných zápisov a účtovnej uzávierke -získať poznatky o obsahu jednotlivých účtovných tried a účtových skupín, -osvojiť si účtovnú terminológiu, -vedieť základné súvzťažnosti pri účtovaní o majetku, záväzkoch, nákladoch a výnosoch, príjmoch a výdavkoch, ako aj o hospodárskom výsledku a jeho rozdelení, -naučiť sa výpočet daňového základu účtovnej jednotky a postup pri zostavení daňového priznania. .
Obsahom kurzu je získať ....
Kurz ktorý sa venuje teórii o telesnej výchove
Daný kurz je o účtovníctve 2. ročníka.

Účtovníctvo 2
Cieľom vyučovacieho predmetu účtovníctvo je poskytnúť žiakom súbor vedomostí, zručností a kompetencií o postupoch účtovania v podvojnom a jednoduchom účtovníctve podnikateľských subjektov.
Kurz je určený študentom 2. ročníka odboru obchod a podnikanie a študentom 4. ročníka odboru hotelová akadémia. V tomto ročníku je cieľom vysvetliť a pochopiť kompletnú účtovú osnovu a na nej položiť hlboké základy podstaty podvojného účtovníctva. Pochopenie dvojakého pohľadu účtovnej jednotky vyjadrený v najdôležitejšom účtovnom výkaze -ziskov a strát - je predpokladom pre správne účtovanie v sústave podvojného účtovníctva. Vzhľadom na to, že účtovníctvo je dokladovou evidenciou ekonomických informácií, nevyhnutnou súčasťou obsahu učiva v 2. ročníku je problematika účtovnej dokumentácie, účtovných záznamov, účtovných zápisov a účtovných kníh s použitím správnych účtov z účtovej osnovy.
Upraviť
Obsah učiva sa zameriava na získanie základných poznatkov o organizácii práce v odbytovom stredisku v gastronomickom podniku a oboznámenie sa s odbornou terminológiou typickou pre oblasť obsluhy hostí v podnikoch spoločného stravovania. Študent získava základné poznatky o potravinách a nápojoch a ich charakteristike, oboznámi sa so zariadeniami a potrebným vybavením odbytových stredísk, nauč ísa správne zásady stolovania, a s tým súvisiace práce v podniku spoločného stravovania, pravidlá techniky jednoduchej a zložitej obsluhy, zásady dokončovania jedál pred hosťom, zásady práce v spoločensko-zábavných strediskách - pivárne, kaviarne, vinárne, zásady práce pri slávnostných príležitostiach - banket, recepcia, raut, koktail a pod. Obsahom učiva je aj spoznanie pravidiel spoločenského vystupovania pracovníkov pri obsluhe hosti v podnikoch spoločného stravovania.
Tento kurz je zameraný na základné zvládnutie práce v tabuľkovom kalkulátore Ms Excel a tvorbu vlastných tabuliek podľa požiadaviek v praxi.
Tovaroznalectvo je odborný predmet, ktorý sa zaoberá tovarom. Skladá sa z troch samostatných a rozsiahlych tematických celkov:
- všeobecné tovaroznalectvo,
- tovaroznalectvo potravinárskeho tovaru,
- tovaroznalectvo priemyselného tovaru.
Všeobecná terminológia sa aplikuje pri štúdiu všetkých tovarových skupín, určuje úžitkovú hodnotu, výživovú hodnotu, akostné znaky, chyby akosti, sortiment, spotrebiteľské balenie a skladovanie tovarových skupín.
Cieľom kurzu je v rámci tematického celku Komunikácia prostredníctvom IKT oboznámiť študentov so základnými pojmami v oblasti týkajúcej sa Internetu a jeho históriou, službami a prehliadačmi. Súčasťou je explanácia (vysvetlenie), verifikácia a fixácia uvedených pojmov prostredníctvom testov.
V rámci tematického celku Informácie okolo nás je našim cieľom preveriť praktické zručnosti prostredníctvom zadaní
Toto je kurz o predmete občianska náuka pre 1. ročník študijných odborov Strednej odbornej školy v Leviciach.
Základné vedomosti o zložení tela, o jeho základných životných funkciách a o rekaciách pri chorobnom stave umožňujú človeku zdravo žiť. Odborný predmet zdravoveda sa zaoberá stavbou a funkciou jednotlivých orgánových sústav. Kurz je určený pre žiakov študíjneho odboru kozmetik.
Kurz sa venuje náuke o vlasoch a ochlpení. Zameriava sa na osvojenie základných vedomostí z trichológie. Žiak získa poznatky o vlasoch na ľudskom tele, o zložení a stavbe vlasu a jeho fyzikálnych a chemických vlastnostiach. Zistí, čo spôsobuje farbu a lesk vlasov, čo zapríčiňuje poškodenia a choroby vlasov. Získa vedomosti o vlastnostiach a kvalite vody, o hodnote pH a prípravkoch na umývanie.