Cieľom vyučovacieho predmetu účtovníctvo je: -poskytnúť žiakomsúbor vedomostí, zručností a kompetencií o postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve a jednoduchom účtovníctve podnikateľských subjektov, -získať praktické zručnosti v postupoch účtovania účtovných prípadov v účtovných knihách, -vedieť použiť platnú legislatívu pri uplatnení vecnej a formálnej správnosti účtovných zápisov a účtovnej uzávierke -získať poznatky o obsahu jednotlivých účtovných tried a účtových skupín, -osvojiť si účtovnú terminológiu, -vedieť základné súvzťažnosti pri účtovaní o majetku, záväzkoch, nákladoch a výnosoch, príjmoch a výdavkoch, ako aj o hospodárskom výsledku a jeho rozdelení, -naučiť sa výpočet daňového základu účtovnej jednotky a postup pri zostavení daňového priznania. .