Cieľom kurzu je zopakovať základné pojmy elementárnej matematiky, prehĺbiť vedomosti zo ZŠ a doplniť o aplikačné úlohy z praxe, využitie IKT pri riešení úloh.