Cieľom predmetu je poskytnúť žiakom súbor vedomostí, zručností a kompetencií v oblasti geografie cestovného ruchu, rozvíjať logické myslenie žiakov a schopností riešiť problém. Žiaci sa štúdiom regiónov CR pripravujú na aplikovanie vedomostí a zručností pre prácu v službách cestovného ruchu, naučia sa ako charakterizovať, analyzovať, hodnotiť primárnu a sekundárnu ponuku v regiónoch CR Slovenskej republiky.Kurz je možné využiť využiť v študijných odboroch so zameraním na cestovný ruch.