Cieľom kurzu je oboznámiť sa s pojmom marketing, vývojovými etapami . Poznať predstaviteľov marketingu u nás a vo svete. Vedieť vymenovať ciele marketingového riadenia, poznať marketingové prostredie a hlavné nástroje marketingu. Oboznámiť študentov s priamymi a nepriamymi metódami prieskumu trhu, naučiť ich tvoriť otázky a možnosti odpovedí, zostaviť anketu so všetkými náležitosťami. Po úspešnom absolvovaní by mal študent vedieť zostaviť anketový lístok s využitím v reálnej praxi. Kurz sa dá využiť v študijných odboroch ekonomického zamerania, pri výučbe marketingu. Druhý blok manažment je zameraný na vznik a vývoj manažmentu , na hlavných predstaviteľov jednotlivých smerov. Vysvetľuje manažérske funkcie. Venuje sa organizačnej štruktúre. Poukáže na vlastnosti ktorými by mal disponovať správny manažér.