Predmet ekonómia má umožniť žiakom orientovať sa v základných ekonomických pojmoch, kategóriách a zákonitostiach fungovania trhu, trhového mechanizmu, osvojiť si postavenie podniku v národnom hospodárstve a jeho prevádzku. Obsah predmetu je zameraný na ekonomické činnosti spojené so získavaním a spracovaním ekonomických informácií v oblasti poskytovania hotelových služieb, zásobovania a odbytu, výroby, financovania, personalistiky a vedenia administratívy. Žiaci získajú vedomosti z oblasti riadenia hotelového a gastronomického podniku. Zároveň budú schopní orientovať v ekonomických, organizačných a v právnych formách, ako aj v legislatívnych formách podnikania v hotelierstve a v spoločnom stravovaní. Taktiež získajú prehľad o službách bánk a platobnom styku, finančnom trhu, daňovej sústave a zásadách zdaňovania, ako aj o investovaní finančných prostriedkov.