Daný kurz je o účtovníctve 2. ročníka.

Účtovníctvo 2
Cieľom vyučovacieho predmetu účtovníctvo je poskytnúť žiakom súbor vedomostí, zručností a kompetencií o postupoch účtovania v podvojnom a jednoduchom účtovníctve podnikateľských subjektov.
Kurz je určený študentom 2. ročníka odboru obchod a podnikanie a študentom 4. ročníka odboru hotelová akadémia. V tomto ročníku je cieľom vysvetliť a pochopiť kompletnú účtovú osnovu a na nej položiť hlboké základy podstaty podvojného účtovníctva. Pochopenie dvojakého pohľadu účtovnej jednotky vyjadrený v najdôležitejšom účtovnom výkaze -ziskov a strát - je predpokladom pre správne účtovanie v sústave podvojného účtovníctva. Vzhľadom na to, že účtovníctvo je dokladovou evidenciou ekonomických informácií, nevyhnutnou súčasťou obsahu učiva v 2. ročníku je problematika účtovnej dokumentácie, účtovných záznamov, účtovných zápisov a účtovných kníh s použitím správnych účtov z účtovej osnovy.
Upraviť