Cieľom kurzu je v rámci tematického celku Komunikácia prostredníctvom IKT oboznámiť študentov so základnými pojmami v oblasti týkajúcej sa Internetu a jeho históriou, službami a prehliadačmi. Súčasťou je explanácia (vysvetlenie), verifikácia a fixácia uvedených pojmov prostredníctvom testov.
V rámci tematického celku Informácie okolo nás je našim cieľom preveriť praktické zručnosti prostredníctvom zadaní