Cieľom kurzu je:
  • poskytnúť študentom poznatky o vybraných pojmoch, surovinách, zachovaní výživovej hodnoty, o predbežných úpravách surovín, o využiteľnosti rôznych surovín pri tepelných úpravách
  • rozvíjať vedomosti využiteľné v odbornej praxi
  • získať zručnosti v kalkulácii pripravovaných pokrmov, osvojiť si metodiku tvorby a dodržiavania noriem prípravy pokrmov
  • naučiť sa používať a využívať odbornú literatúru
  • naučiť sa hospodárnemu využívaniu potravín, surovín, energie, zariadení
  • oboznámiť sa s novými trendmi v gastronómii
  • osvojiť si a uplatňovať v praxi zásady hygieny a bezpečnosti pri práci, HACCP